FINANSIJSKA TRŽIŠTA

  • Semestar: 5
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 6.0
  • Status predmeta: Obavezan
  • Fond časova: 2 Predavanja + 2 Vježbi
  • Metodi nastave:

Upoznavanje studenata sa savremenim finansijskim t ržištima, finansijskim institucijama i finansijskim instrumentima. Razumijevanje funkcioni sa razli č itih segmenata finansijskog tržišta kao i sagledava nje mogu ć nosti finansiranja privrednih subjekatat posredstvom trži šta novca i tržišta kapitala .