MEĐUNARODNI MARKETING

  • Semestar: 5
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 6.0
  • Status predmeta: Obavezan
  • Fond časova: 2 Predavanja + 2 Vježbi
  • Metodi nastave:

Ovladavanje studenata principima, logikom i vještinama međunarodnog marketinga, odnosno nastojanje da se studenti osposobe da na bazi stečenih znanja i vještina primjene marketing koncept u međunarodnom okruženju.