ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Teorijska i praktična znanja iz domena organizacionog dizajna i organizacionog ponašanja i kulture, savremene organizacije rada, elemenata proizvodnje u organizaciji, sistema kvaliteta i kontrole i koncepta projektne organizacije.