OSNOVI MENADŽMENTA

Ovladavanje studenata principima i bazičnim vještinama menadžmenta, odnosno nastojanje da se studenti osposobe da uoče problem, analiziraju ga, predlože način rješavanja i tako, na bazi stečenih znanja i vještina racionalno raspolažu ograničenim resursima.