POSLOVNO PRAVO

  • Semestar: 2
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 7.0
  • Status predmeta: Obavezan
  • Fond časova: 2 Predavanja + 2 Vježbi
  • Metodi nastave:
Upoznavanje studenata sa pojmom prava, pravnim sistemom i organizacijom države. Osposobljavanje studenata u materiji prava neophodnoj za bavljenje menadžmentom kao što su Stvarno pravo, Obligaciono pravo, Pravo privrednih društava i Pravo hartija od vrijednosti.