SPORT

  • Semestar: 6
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 6.0
  • Status predmeta: Obavezan
  • Fond časova: 1 Predavanja + 4 Vježbi
  • Metodi nastave: